Werkwijze

De behandeling begint altijd met een of meer intakegesprekken om uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart te brengen. Gesprekken duren 45 minuten tot een uur. Gesprekken kunnen indien nodig (deels) online plaatsvinden. Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en is van groot belang om een helder inzicht in uw situatie te krijgen. Bij voorkeur vult u deze lijsten in voorafgaand aan het eerste gesprek. Zodoende kan uw behandelaar zich beter op het gesprek voorbereiden. Op grond van deze intakefase wordt door uw therapeut, in samenspraak met u zelf, een behandelplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat er aan de hand is (diagnose), wat er gedaan kan worden (therapiedoelen), op welke manier gewerkt gaat worden (vorm van therapie) en hoeveel zittingen de behandeling naar verwachting zal duren.

Wanneer u het met uw behandelaar eens bent over het behandelplan volgt de behandeling. We rapporteren na de intakefase en na het beëindigen van de behandeling aan uw huisarts en/ of verwijzer, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

Wij bieden verschillende soorten therapie en onderzoek: individuele therapie, relatietherapie, EMDR, ouderbegeleiding, advisering en consultatie, leertherapie en supervisie. Wij maken gebruik van behandelmethoden waarvan de werkzaamheid door middel van onderzoek is aangetoond.

Veel behandelingen zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Hierbij worden klachten op een actieve manier aangepakt. Cognitieve gedragstherapie blijkt uit onderzoek een effectieve behandelmethode bij veel psychische klachten.

Het resultaat van behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben. De meeste mensen voelen zich na behandeling veel prettiger dan daarvoor.

Om de resultaten van de behandeling te meten zullen wij u mogelijk vragen tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Ook kan het zijn dat wij u vragen een vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

In een eerste telefonisch contact kunt u met ons overleggen of u wel aan het juiste adres bent. Soms gebeurt het dat wij bij dit contact of tijdens de intakegesprekken aangeven dat u beter geholpen kunt worden door een collega, via de GGZ of door een psychiater.

Wij verwijzen u dan door in overleg met uw huisarts.

Indien u merkt dat u een afspraak niet kunt nakomen verwachten wij dat u de afspraak zo snel als mogelijk annuleert zodat er mogelijk nog een nieuwe afspraak ingepland kan worden. U kunt dit telefonisch doen tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandag op vrijdag moet plaatsvinden. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij deels in rekening. Het wegblijftarief bedraagt € 65 en wordt niet door uw verzekering vergoed. Indien in de voor u gereserveerde tijd een andere cliënt ingepland kan worden dan worden u geen kosten in rekening gebracht.

Psychologenpraktijk Vught hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Vught met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Voor het privacystatement klik hier.

Voor de privacy verklaring klik hier.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Vught persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Psychologenpraktijk Vught. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Psychotherapeutische behandelingen vinden plaats conform de beroepscode van het NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Behandelingen door GZ-psychologen zijn in overeenstemming met de door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gestelde wettelijke eisen.

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of wanneer u het anderszins niet eens bent met de gang van zaken, kunt u dit in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klacht richten tot de NVP-LVVP-NVvP Geschillencommissie, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht.

Beroepscode GZ psychologen Marloes Schmeitz: klik hier

Beroepscode psychotherapeuten Thea Sikkema: klik hier

Klachten reglement NIP Anja Laan: Reglement klachten en geschillen NIP: klik hier